Algemene voorwaarden

Uit het hoofd in het hart hierna te noemen Uhhihh

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle doorlopende lessen bij Uhhihh en gelden zonder uitzondering voor iedere opdrachtgever en leerling.
1.2 De begrippen in deze algemene voorwaarden verwijzen naar:

  • Opdrachtgever: de ouder/verzorger/voogd, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een lesblok is gesloten.
  • Opdrachtnemers: degene die de lessen verzorgd, te weten Corina Boersen van Uhhihh.
  • Leerling: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan een lesblok deelneemt.

1.3 De opdrachtgever en de leerling gaan akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving via de website.
1.4 Door inschrijving verbindt de cursist zich voor bepaalde tijd.

2.1 Aanmelding vindt plaats middels het volledig invullen en versturen van een inschrijfformulier. Dit digitale formulier is te vinden op de website www.uhhihh.nl
Bij de proeflessen is ook een papieren versie voor handen. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een e-mail met een ontvangstbevestiging. Het moment van ontvangst van inschrijving bepaalt uw plaatsing. Alleen bij voldoende deelname (minimaal 6 kinderen per groep) zullen de genoemde blokken kunnen starten. Leerlingen worden ingedeeld op basis van leeftijd. Bij gegronde reden kan na overleg een leerling in een andere groep geplaatst worden.
2.2 Door het indienen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige lesgeld. Voor inschrijving van kinderen tot 18 jaar is de handtekening van ouder of voogd vereist.
2.3 Na inschrijving betaalt opdrachtgever het lesgeld per lesblok. Het lesgeld en het aantal lessen per blok worden voorafgaand aan het cursusjaar bekend gemaakt via o.a. Facebook en de website: www.uhhihh.nl
2.4 Het lesgeld dient voor de start van ieder lesblok betaald te zijn.
2.5 Bij niet tijdige betaling wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
2.6 Wanneer een betalingsachterstand is opgelopen kan de toegang tot de les worden ontzegd.
2.7 Een lessenkaart is niet overdraagbaar aan derden.
2.8 De betaling geschied per bankoverschrijving, rekeningnummer (volgt) t.n.v. Corina Boersen, onder vermelding van het factuurnummer. Contante betalingen worden niet geaccepteerd.
2.9 Uhhihh behoudt zich het recht een aanvraag van een opdrachtgever voor inschrijving voor een lesblok te weigeren.

3.1 Annulering van de leskaart dient te geschieden per email. De annulering is pas bevestigd na ontvangstbevestiging van Uhhihh.
3.1 Annuleert de opdrachtgever één week voor aanvang van de eerste les van het lesblok de leskaart, dan ontvangt hij/zij het gehele bedrag terug, minus gemaakte administratiekosten van €7,50.
3.2 Annuleert de cursist de leskaart minder dan één week voor aanvang van het eerste lesblok of na de eerste les van het lesblok, dan ontvangt hij/zij de helft van het inschrijfgeld terug, minus gemaakte administratiekosten van €7,50.
3.3 Bij een annulering van de leskaart na de tweede les van het lesblok is restitutie van het lesgeld niet meer mogelijk.
3.4 Restitutie van lesgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk.
3.5 Gemiste lessen kunnen niet ingehaald worden. In geval van langdurige ziekte kan een uitzondering gemaakt worden: lessen kunnen op een later tijdstip (gedeeltelijk) worden ingehaald.

4.1 Uhhihh behoudt zich de vrijheid voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever en leerling worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website.
4.2 Uhhihh behoudt zich de vrijheid voor om cursusbedragen, -tijden en -data te wijzigen. Opdrachtgever en leerling worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien opdrachtgever of leerling het met de wijziging niet eens is, dan kan opdrachtgever opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. De opdrachtgever dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

5.1 Ingeval van onvoorziene afwezigheid van de docent zal vervanging worden geregeld. Indien dit niet mogelijk is, krijgt de leerling het betreffende bedrag voor de les retour.
5.2 Er is geen les tijdens schoolvakanties. De basisschoolvakanties in regio Noord Nederland worden aangehouden. Eventuele afwijkende vakanties worden vooraf vermeld. Alle vakanties worden tijdig aangegeven op de website.

6.1 De leerling volgt de lessen op eigen risico. Indien de leerling onder medische behandeling is neemt de opdrachtgever contact op met behandelaar over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor leerlingen die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
6.2 Uhhihh kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel.
6.3 Bij ziekte of andere klachten dient u de yogadocent vóór aanvang van de les te informeren.
6.4 Uhhihh is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.
6.5 Bij klachten probeert de yogadocent deze samen met de opdrachtgever en leerling op te lossen.

© Copyright - Uit het hoofd in het hart | MENS